• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om fritak frå eigedomsskatt

Informasjon

Informasjon
I samsvar med eigedomsskattelova § 7 kan kommunestyret vedta å gje eigedomar heilt eller delvis fritak frå eigedomsskatt. Det er eit årleg vedtak som vert gjort i høve budsjetthandsaminga for komande år. Ved avslag på søknad hos kommunestyret er klagenemnd for eigedomsskatt klageinstans.

Ved ev. innvilga fritak er søkjar forplikta til å skriftleg opplysa eigedomsskattekontoret dersom drifta opphøyrer, eigedomen vert seld, utleigd, tatt i bruk til anna formål, eller at det er tvil om vilkår for fritak for eigedomsskatt ikkje er oppfylt.

Søknadfrist for fritak etter eigedomsskattelova § 7:
Frist er 1. september året før skatteåret (ev. innvilga fritak vil gjelde for skatteåret etter).

Fritak etter eigedomsskattelova § 7 bokstav a:
Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten t.d grannahus, museum, idrettsbygningar. Stiftinga/institusjonen skal ikkje ha eit forretningsmessig føremål, men vera til fordel for det offentlege og ålmenta. I søknad må det opplysast om:

 • er organisasjonen basert på “non-profit”?
 • er organisasjonen/stiftinga registrert som ideell i Brønnøysundregisteret?
 • dekker organisasjonen sine tenester eit behov hos mange av kommunen sine innbyggarar? Gagnar organisasjonen/stiftinga kommunen gjennom arbeidet som vert utført?
 • kva er formålet til organisasjonen/stiftinga?

Vilkår for å fritak etter eigedomsskattelova § 7 bokstav b:
Bygning som har historisk verde.

 • Freda bygning etter riksantikvaren sin kulturminnedatabase (Askeladden). På Kartverket sine nettsider kan ein sjå om ein bygning er freda.
 • Enkeltsøknadar utover freda bygg, må behandlast enkeltvis etter søknad, og det må leggjast ved dokumentasjon/tilråding. Gjeld bygningar som etter faginstans (Vestland Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator/ Riksantikvar) si vurdering ligg tett opp til fredningsstatus, og har særleg høgt vernebehov. Kommunestyret er i utgangspunktet ikkje bunden av andre instansar si vurdering.

Etter eigedomsskattelova § 28 kan det søkjast formannskapet om nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt. Det må vera særlege grunnar som gjer det særs urimeleg at eigedomsskatten vert innkrevd. Ettergjeving av eigedomsskatt for næringsdrivande vil normalt ikkje vere aktuelt på grunn av forbodet mot offentleg støtte.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader