• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om bustadtilskot til utgreiing og prosjektering

Informasjon

INFORMASJON OM TILSKOT TIL UTGREIING OG PROSJEKTERING

Dersom du har behov for tilpassing av bustaden din i dag eller i framtida, for eksempel på grunn av nedsett funksjonsevne hos deg eller andre husstandsmedlemmer, kan du søkja om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp, utført for eksempel av arkitekt.

Kor stort tilskot kan du eventuelt få
Det er kommunen som vurderer kor mykje tilskot du eventuelt kan få. Tilskotet er økonomisk behovsprøvd, du finn retningsliner på kommunen sine nettsider.

Tilskot til utgreiing
Kan bli gitt til enkle undersøkingar av eksisterande bustad og tilkomst til bustad, beskriving av den tekniske tilstanden på bustaden, arealbehov, mogelegheiter og avgrensingar mm.

Tilskot til prosjektering
Kan bli gitt til dekning av kostnader til fagleg bistand til prosjektering av både nye og eksisterande bustader, det vil sei til arkitekthonorar eller liknande. Tilskot kan bli gitt til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utgreiing skal utførast av fagkyndig.

Kven kan få tilskot til utgreiing og prosjektering
Tilskotet kan bli gitt til personar som har nedsett funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av bustaden. Du vel sjølv fagkyndig, men prosjektering av bustaden og eventuell utgreiing på førehand, må skje i samråd med ergoterapeut/bustadkonsulent i kommunen der du bur.

Korleis søkja
Ved å trykka på "Neste" kjem du til søknadsskjemaet som vert sendt til Bustadkontoret i kommunen. Kontakt gjerne Bustadkontoret på førehand for nærare rettleiing. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysningar mm.

Eit godt råd før du engasjerer fagkyndig
Når du skal velje arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpassing av bustaden din, er det greit å avklare følgjande, før du inngår avtale, særleg dersom arbeida er omfattande:

 • om fagpersonen har erfaring med å planleggje tilpassing til spesielt behov
 • om fagpersonen har nokon referanseprosjekt å vise til
 • avklare omfanget av både utgreiing og prosjektering
 • avklare kostnad for både utgreiing og prosjektering
 • avklare eventuell avgrensing og varsel ved eventuelt avvik
 • avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanleg at arkitekten/fagpersonen stadfestar oppdraget skriftleg. Den skal visa kva som er avtalt og bør omtala prosjektet sin art, storleik, mogeleg omfang av oppdraget og skal angi dei førebelse vilkåra for å utføre oppdraget.

Kontakt Bustadkontoret
E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no, Merk: Bustadkontoret
Tlf.: 486 76 641

Meir informasjon om bustadtilskot til utgreiing og prosjektering finn du på nettsidene våre. Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader