• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for einskildhøve

Informasjon

Søknad om skjenkeløyve for einskildhøve skal vera levert til kommunen seinast to veker før løyvet skal takast i bruk.

Frå kommunen sine alkoholpolitiske retningslinjer:

 • Løyvet gjeld til dømes festival, bygdafest, offentleg arrangement og anna. Sakshandsaminga er forenkla, då det dreier seg om kortare periode enn faste løyver.
 • Det vert ikkje gjeve skjenkeløyve for idrettsarrangement.
 • På større arrangement som til dømes bygdafestar, vert det sett som villkår at skjenkestyrar og minst 1 av øvrige vaktar/ mannskap må ha gjennomført skjenkekurs i regi av kommunen eller ha teke kunnskapsprøven for skjenkeløyve.
 • For å få løyve til einskildhøve må det vere minimum 18 år aldersgrense til skjenkelokalet. Det kan søkjast om dispensasjon på arrangement der det vil vera naturleg å gje adgang til ungdom under 18 år. Dette kan t.d. vera konsertar, revy eller andre kulturelle arrangement.
 • På såkalla bygdafestar kan ungdom frå 15 år og oppover delta. Vilkår for dette er at det vert utabeidd og vedlagd ei risikovurdering/handlingsplan i søknaden, for å hindra at mindreårige får tilgang til alkoholhaldig drikk. Det skal vera matservering og dans. Vakthald skal godkjennast av politiet. Brot på villkåra sett i løyvevedtaket og alkohollova kan medføra karantene for både huseigar

Vaktkrav ved einskildhøve:

 • Alle arrangement må føreta ei risikovurdering ut frå type arrangement og gjestetal.
 • Det er politiet som set vaktkrav. Dei skal få tilsendt vaktlister.
 • Rådmannen kan i spesielle høve fråvika krav om kunnskapsprøve/kurs for styrar og ein av vaktene, dette ut frå ei totalvurdering.
 • Det same gjeld vaktkravet, men då i samråd med politiet som set vaktkrav. Døme på slike arrangment er pensjonistlag eller andre lag som vil ha medlemsfest eller kulturarrangement der skjenkinga berre er ein liten del av arrangementet, som til dømes temakveld, opning av ny butikk og lignande.

Antal vakter skal vera:
Arrangement inntil 50 gjester – min. 2 vakter
Arrangement mellom 51 og 100 gjester – min. 4 vakter
Arrangement mellom 100 og 250 gjester – min. 12 vakter
Arrangement med meir enn 250 gjester – min 20 vakter

Politiet skal ha melding om kvart arrangement og kan stilla andre vaktkrav enn det som er skissert her, ut frå ei totalvurdering av arrangementet.

Større arrangement som til dømes Morellfestivalen på Lofthus og Røldalsmarknaden er pålagt å søkje politiet om løyve. Politiet skal uttala seg om arrangementet før Ullensvang kommune handsamar søknaden.

Gebyr for skjenkeløyve for einskildhøve:
1-99 gjester: 600 kr
100-199 gjester: 1500 kr
Meir enn 200 gjester: 3000k kr

Gebyr for salsløyve for einskildhøve: 600 kr.

Om arrangementet vert avlyst, skal det betalast eit gebyr på 500 kr.

Viser det seg i ettertid at det er fleire eller færre gjester enn oppgjeven i søknaden, vert kravet justert.

 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader