• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

S | Salsløyve for alkohol

Informasjon

Salsløyve
Personar eller verksemder som ynskjer å selja alkoholhaldig drikk for drikking utanfor salsstaden, må søkja kommunen om salsløyve. Det er ikkje høve å få salsløyve på bensinstasjon eller kiosk. Salsløyvet gjeld drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol. Løyvet vert gjeve for inntil 4 år.

Er det endringar i løyve, til dømes skifte av styrar, avløysar eller driftskonsept, krev det ny godkjenning. Løyvet fell vekk om verksemda vert overdregen til andre. Ein kan driva på tidligare løyve i inntil tre månader, men då må løyvemynde (kommunen) vera informert. Det må søkjast om nytt løyve så snart som råd og seinast innan 30 dagar etter overtaking.

Løyvehavar med kommunalt salsløyve kan søkje om å få utvida sitt salsløyve til å omfatta tilverking for sal i eige verksemd av visse produkt i gruppe 2, direkte frå produksjonsplassen. Salet og tilverkinga må utgjera ein del av plassen sin heilskaplege karakter og salstilbod, til dømes lokale tradisjonar og fremja lokal kultur og turisme. Les meir om dette i Alkoholpolitiske retningsliner.

Vilkår
Løyvesøkjar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel. For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar og ein avløysar. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven for sal, vera over 20 år og jobba i verksemda.

Løyvet vert tildelt etter ei vurdering ut i frå skjøn.

Samarbeidspartnarar

  • Sals- og skjenkekontroll
  • Politi

Retningsliner Ullensvang kommune

Regelverk


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader