• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Klage på vedtak om eigedomsskatt

Informasjon

Informasjon om klagerett
I samsvar med eigedomsskattelova § 19 kan skattytar klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klagen må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret (øknonomikontoret) innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista vart utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år jf. eigedomsskattelova § 19. Individuelle vedtak kan påklagast, ikkje generelle vedtak t.d vedtak om antall terminar for innbetaling, vedtak om promillesats.

Eigedomsskattelova § 17 gjev heimel for å rette feil uavhengig av om skatten er påklaga. Retting kan skje både til gunst og ugunst. Retting til ugunst for eigar (skattytar) må som hovudregel skje innan 1. mars året etter utskrivinga. Har feilen samanheng med at skattytar har brote opplysningsplikta eller plikta til å medverke til synfaring, kan utskrivinga rettast innan tre år frå utgangen av skatteåret.

Eigedomsskatten må betalast til fastset tid sjølv om det er sendt inn klage jf. eigedomsskattelova § 25.

Dersom eigar får mehald hos sakkunnig nemnd for eigedomsskatt stoppar saka der. Ved delvis mehald eller ikkje mehald, går saka automatisk vidare til klagenemnd for eigedomsskatt. Søksmål kan ikkje reisast før skattytar har nytta klageretten sin til sakkunnig nemnd/klagenemnd for eigedomsskatt/eigedomsskattekontoret jf. forvaltningslova § 27 b).


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader