• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om endring av fakturamottakar kommunale eigedomsgebyr

Informasjon

Når skal skjemaet nyttast
Skjema skal nyttast når det er ynskje om at fakturamottakar er ulik tinglyst eigar. Endring av fakturamottakar til ein annan enn tinglyst eigar vert berre unntaksvis imøtekomen.

Hovudregel for endring
Tinglyst eigar skal vere fakturamottakar på eigedomar når det gjeld kommunale eigedomsgebyr (kommunale avgifter og eigedomsskatt).

Unntak
Dersom andre eig bygg (ikkje ved leige) kan dei setjast inn som eigar/fakturamottakar t.d. om nokon eig bygg på andre sin eigedom (eks. festa tomt).

Er det fleire eigarar av eit bygg (t.d. ved sameige) kan ein endra fakturamottakar til annan tinglyst eigar.

Dersom næringseigedom er tinglyst på privatpersonar, kan ein setja inn eit organisasjonsnummer som fakturamottakar etter søknad. Faktura vert ikkje splitta opp til ulike organisasjonsnummer som er leigetakarar i eit næringsbygg.

Merknad: Kommunen godtek ikkje at privatpersonar som ikkje eig bygg, vert sett som fakturamottakar.

Ny tinglysing/ny søknad
Merk at dei opplysningane som no vert registrert, vil vere gjeldande til ev. ny tinglysing av eigedomen eller ny søknad om endring av fakturamottakar er handsama av kommunen.

Oppdatering
Ved sentral oppdatering av systemet til kommunen, kan fakturamottakar bli overstyrt tilbake til tinglyst eigar.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader